Skip to content

Identiteit

De Fontein maakt deel uit van Kind en Onderwijs Rotterdam, een schoolbestuur die identiteit en diversiteit hoog in het vaandel voert. Wij zijn een gemengde buurtschool die in de christelijke traditie staat met een open houding naar mens en maatschappij. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht afkomst en milieu. Wij verwachten van iedereen die bij de school betrokken is eenzelfde open houding, respect voor elkaar en elkaars levensovertuiging. Op De Fontein besteden we aandacht aan de diversiteit van religies, levensovertuigingen en tradities. Sommige feesten op school worden gezamenlijk gevierd. Wij verwachten dat ouders en leerlingen hieraan deelnemen.

Missie

Leren op de Fontein is leuk, omdat we uitgaan van drie belangrijke uitgangspunten:

 • Een goed en veilig pedagogisch klimaat: in gebouw en omgeving, op pleinen en in samenspel, elk kind mag er zijn, opkomen voor elkaar, elkaar accepteren, fouten maken mag, eerlijk zijn, structuur in het dagritme, duidelijkheid in regels en afspraken.
 • Werken binnen niveau arrangementen: leerrijke omgeving, boeiende lessen en variaties in werkvormen, sporten, aanbod in uitdaging, basis en instructiegroepen, implementeren van computeronderwijs.
 • Uitdaging tot een brede ontwikkeling: ruimte om te groeien, doorzetten, van werken met uitgestelde aandacht tot zelfstandig zijn, hersenen trainen, talenten kunnen ontwikkelen, het maximale uit jezelf halen, Engels in alle groepen.

Onderwijsvisie

De Fontein geeft iedere leerling de kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind vinden wij een uniek talent. Ieder kind krijgt de begeleiding die het beste bij hem/ haar past. Wij zijn een school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en sociaal-emotionele mensen, die respect hebben voor anderen.

Verder vinden wij op de Fontein ook belangrijk:
Samen spelen, samen leren, samen delen, elkaars kwaliteiten benutten, altijd iemand die helpt, betrokken, kinderen, ouders, team… samen. Iedereen is gelijk en mag meedoen, samen feesten vieren, kennismaken met andere religies en culturen met daarbij de nadruk op het vinden van overeenkomsten tussen de verschillende leerlingen. Actief partner zijn in de wijk en het ontwikkelen van een kleurrijke school. Leuke dingen leren, gezellige activiteiten, aardig voor elkaar zijn, 3x per week een sportmoment, mini-finals en de kidsrun.

Het verhogen van het leerrendement van kinderen vinden wij van groot belang. De Fontein zorgt voor een ononderbroken ontwikkelingslijn en waar nodig wordt het onderwijsaanbod voor groepen en/of individuele leerlingen aangepast door:

 • groepen 0, 1 en 2: het werken met leerlijnen en methode Sil
 • groepen 3 t/m 8 gaan uit van de leerdoelen in de methodes

De Fontein heeft een uitgebreide zorgstructuur en volgt de ontwikkeling via een leerlingvolgsysteem om zo continue de aanpak van het onderwijs te kunnen toetsen. Dat doen wij door:

 • uitgebreid leerlingvolgsysteem voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • structurele leerling-besprekingen met de intern begeleider
 • intervisie met de collega´s van de bouw
 • het maken van een zorgplan

De Fontein is een organisatie, waar we als hecht team (samen) werken om leerlingen optimaal te begeleiden. In de praktijk is dat zichtbaar door:

 • de gevarieerde samenstelling van het team
 • de inzet van studenten als ondersteuning bij het onderwijs
 • het gebruik maken van elkaars kwaliteiten
 • het creëren van een veilig werkklimaat voor het team geeft veiligheid voor kinderen
 • het met elkaar werken aan kwaliteitszorg op systematische wijze

Kwaliteitszorg

We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door middel van de kwaliteitskaarten van Cees Bos en Stichting LeerKRACHT. Volgens de meerjarenplanning verdiept het schoolteam zich systematisch elk jaar in een aantal onderwerpen en beschrijven we de ambities die wij willen bereiken. Na de score wordt zo nodig een verbeterplan opgesteld. Wanneer u meer wilt weten over deze manier van werken, loop dan gerust binnen bij de directie.

Back To Top