Skip to content

De ambitie van de Fontein is een goed evenwicht te hebben in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het aanleren van praktische en creatieve vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor alle andere vakken.

 

Levensbeschouwelijk onderwijs

De Fontein is een protestants-christelijke school en kiest voor levensbeschouwelijk onderwijs. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Wij verwachten van ieder die bij de school betrokken is een open houding en respect voor elkaar en elkaars levensovertuiging. Op onze school wordt aandacht besteed aan de verschillende levensovertuigingen. Er worden gezamenlijk feesten gevierd. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt er gewerkt vanuit de methode: ‘Kleur’.

‘Kleur op school’ is een complete methode voor levensbeschouwing.

Rekenen en Wiskunde

De Fontein gebruikt de methode Pluspunt met daarbij de spelactiviteiten van Met Sprongen Vooruit. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. In de rekenlessen wordt ook rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Door bijvoorbeeld verrijkingsstof aan te bieden, wordt ervoor gezorgd dat ook de goede rekenaars voldoende worden uitgedaagd en in overeenstemming met hun mogelijkheden presteren.

Nederlandse taal

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren van lezen. Er wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Vanaf januari wordt gestart met niveau -lezen, dat wil zeggen in kleine groepjes lezen de kinderen hardop onder begeleiding van een oudere leerling, een onderwijsassistente, een ouder of een leerkracht. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. In de hogere groepen gaat niveau-lezen door. In januari groep 8 is ons streven om alle kinderen avi uit te laten zijn.

Op de Fontein leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken en poëzie bij te brengen. We lezen op school veel voor.

Bieb op school

De Fontein doet mee aan het project Bieb op school. Vier maal per jaar levert de gemeentelijke bibliotheek kisten met boeken af op school.

Schrijven

Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te kunnen communiceren. Wij bieden het schrijven aan in blokletters; onderzoek heeft aangetoond, dat dit het lezen bevordert. We gebruiken hiervoor in de groepen 3 en 4 pennenstreken en de groepen 5 tot en met 8 Schrijven doe je zo.

SoVa: Kracht van Acht

Schoolbreed werken wij middels de methode Kracht van Acht aan verschillende thema’s van sociale vaardigheden. Er zijn acht thema’s die alle kinderen jaarlijks op groepsniveau doorlopen.

Engels

In alle groepen wordt Engelse les gegeven. Dit begint met een eenvoudige mogelijkheid om een gesprek te beginnen (‘My name is ……, what is your name?’) en het leren van kleuren en cijfers en wordt steeds verder uitgebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Join in.

Wereldoriëntatie

Wij zijn er van overtuigd dat een kind pas echt leert als er een uitdagende leeromgeving is en het kind zelf gemotiveerd is om aan de slag te gaan. Om die reden heeft de school gekozen om te werken met de methode: Tijdzaken, wereldzaken en natuurzaken. De methode maken optimaal gebruik van alle digitale mogelijkheden die er zijn en past de laatste bewezen inzichten over digitaal leren toe. De methodes zijn er op gericht om de betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren.

Natuur, Wetenschap en Techniek (NWT)

Elke groep krijgt les van Ingrid Natuurlijk! over voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek. Deze onderwerpen worden op simpele en praktische wijze aangeboden. Er wordt gewerkt met onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren, vanuit de leefwereld van de kinderen. Het sluit niet alleen aan bij de kerndoelen, we lopen hiermee ook vooruit op de doelstellingen voor 2020, wanneer deze vakken verplicht worden in het basisonderwijs.

NWT leert leerlingen observeren, de dingen om hen heen te begrijpen en uiteindelijk zelfstandig keuzes te maken, hetgeen voor zelfstandige, kritische en bewuste leerlingen zorgt. De Fontein geeft leerlingen een voorsprong waar ze de rest van hun leven van profiteren.

De NWT lessen vinden zowel binnen in het NWT lokaal, als buiten op het schoolplein, in de schooltuinen en in de natuur om de hoek plaats.

Expressievakken

Muziek, tekenen en handvaardigheid. Met deze vakken willen we bereiken dat de kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Kinderen krijgen de mogelijkheid hun creativiteit en expressiviteit te gebruiken en te ontwikkelen. Expressievakken worden bij de verschillende thema’s betrokken.

Werken met computers

In elk lokaal staan computers. Elke groep werkt met een smartboard. Ook zijn er een aantal ipads op school waarmee kinderen aan het werk kunnen gaan. De kinderen leren hoe een computer werkt en ze leren hoe je een computer bedient. Ze leren ook hoe ze veilig met internet om kunnen gaan. Er zijn software programma´s met extra oefenstof of juist verrijkingstof bij de methodes, zoals bijv. bij Veilig Leren Lezen en Pluspunt.

Binnen de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 werken we met Snappet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop gewerkt wordt aan spelling en rekenen. Voordelen van Snappet zijn dat kinderen leerstof op maat krijgen en dat de leerkracht direct kan zien hoe kinderen het werk maken. En daarop kan inspringen. Naast de basisstof is er ook een uitdagingsaanbod op het eigen niveau van het kind.

Het beleid van de school is erop gericht de computer steeds meer in te passen in het gewone onderwijsaanbod.

Seksuele voorlichting

 

Binnen basisschool de Fontein is er ook aandacht voor seksuele voorlichting. Toegepast op de leeftijd en het niveau van het kind. Onderwerpen worden aangereikt en kinderen kunnen daar dan ook vragen over stellen.

Lekker Fit!

 

Voeding en bewegen zijn twee belangrijke pijlers om gezond door het leven te gaan. Daarom doen wij sinds 2006 mee aan het project: lekker Fit! Dat betekent 3 keer een sportmoment onder schooltijd en aandacht voor gezonde voeding en bewuste keuzes. Ook is er elke week voor elke klas fruit op school.

De sportlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht gymnastiek. Bij de groepen 0 t/m 2 worden de gymlessen ook gegeven door de leerkrachten zelf, maar volgens de opbouw van Lekker Fit!

Op de Fontein is een nieuw waterbeleid van start gegaan. Dit houdt in dat alle kinderen nu een LekkerFit! Bidon hebben en er verplicht water wordt gedronken in de kleine pauze! In de grote pauze mag er iets naar keuze worden gedronken.

Huiswerk op de Fontein

Vanaf groep 4 worden af en toe ‘huiswerk’ opdrachten gegeven. In groep 4 en 5 kunt u denken aan het oefenen van de tafels; vanaf groep 6 o.a. het oefenen van topografie en maken van werkstukken.

Vooral in groep 7 en 8 wordt veel aandacht besteed hoe je met huiswerk om moet gaan; het leren plannen en verzorgen van je werk.

Back To Top