Leren = Leuk!

Leren op de Fontein is leuk. Wij bieden leerlingen een goed en veilig pedagogisch klimaat, zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt op een niveau dat bij hem of haar past en stimuleren een brede ontwikkeling door een gevarieerd lesaanbod. Naast de vaste groepsleerkrachten heeft de school verschillende vakleerkrachten.

Onderwijsvisie

De Fontein geeft iedere leerling de kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind vinden wij een uniek talent en ieder kind krijgt de begeleiding die het beste bij hem/haar past. Wij zijn een school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige sociaal-emotionele mensen, die begrip hebben voor anderen.
De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen wordt bevorderd door het werken met dag- en weektaken. Zo leren zij plannen en vooruitkijken.
In ons onderwijsaanbod streven wij naar een goede balans tussen het aanleren van kennis, het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren van de creativiteit. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. In de schoolgids kunt u meer lezen over de lesmethoden die wij gebruiken.

Onderwijs op maat

Elk kind leert op zijn eigen manier. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij houden rekening met die verschillen. Kinderen die problemen hebben met het begrijpen van de leerstof krijgen extra aandacht van de leerkracht in de groep of als dat nodig is buiten de groep. Ook kinderen die de leerstof extra snel doorgaan of voor wie de leerstof onvoldoende uitdaging biedt, krijgen in de groep extra aandacht van de leerkracht. Voor beide groepen leerlingen geldt dat er gezorgd wordt voor een passend onderwijsaanbod.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van wat passend onderwijs wordt genoemd. Het betekent in de praktijk dat kinderen minder snel worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs dan in het verleden het geval was. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Een mooi uitgangspunt. Het betekent wel dat basisscholen, en dus ook de Fontein, er een extra taak en zorgplicht hebben bijgekregen.
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Meld dat dan zodra u uw kind aanmeld. De school kan dan tijdig beoordelen of een passende plek kan worden aangeboden. Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden, want het bestuur heeft een zorgplicht. Dat doen wij in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
Lees ook ons informatieblad over passend onderwijs.

Pesten en zelfvertrouwen

Wij gebruiken 'De kracht van 8' als methodiek voor sociale-emotionele vorming. Hierin leren we kinderen om respectvol om te gaan met zichzelf en de ander. De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar worden gemaakt in allerlei activiteiten. Veel herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om meer respectvol met elkaar om te gaan. We benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen.
De volgende 8 krachten komen aan bod; ik ben mezelf, eerlijk zijn, rekening houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, luisteren naar elkaar, zeggen wat we graag willen, laten we opnieuw beginnen en iedereen hoort erbij.
Aan de hand van de 8 krachten hebben we schoolregels opgesteld. Dit zijn afspraken die we als school belangrijk vinden. Voor meer informatie kijk op www.dekrachtvan8.nl.

Engels in alle klassen

In alle groepen wordt Engelse les gegeven door een vakleerkracht en de leerkracht van de groep. Kinderen leren zo vanaf groep 1 spelenderwijs Engels, bijvoorbeeld door het zingen van liedjes. Dat is belangrijk, want op jonge leeftijd leren kinderen namelijk veel makkelijker een nieuwe taal dan als ze ouder zijn. Door vroeg met het aanbieden van Engels te beginnen wordt de taalgevoeligheid van de kleuters optimaal benut.

Aan de slag bij Natuur, Wetenschap en Techniek

Wij hebben een vakleerkracht die de leerlingen aan het denken en vooral aan het werk zet. De leerlingen leren bij Natuur, Wetenschap en Techniek over de planten- en dierenwereld, de werking van hun eigen lichaam, voeding en zaken als elektriciteit, het zonnestelsel, de werking van apparaten en eenvoudige natuurkundige principes. Daarbij leren ze vooral door te doen. Door naar buiten te gaan, proefjes te doen, zelf te knutselen, ontwerpen en bouwen, te koken en te tuinieren in de schooltuinen.
Bij Natuur, Wetenschap en Techniek leren de leerlingen observeren, de dingen om hen heen te begrijpen en uiteindelijk zelfstandig keuzes te maken, hetgeen voor zelfstandige, kritische en bewuste leerlingen zorgt.

Lekker Fit!

De Fontein doet mee aan het Rotterdamse programma: Lekker Fit! Dat betekent dat de kinderen drie keer per week aan sport doen onder schooltijd. De sportlessen worden gegeven door een vakleerkracht.
Daarnaast letten we ook op gezonde voeding. Drie keer per week krijgen de kinderen fruit op school en vanaf groep 3 krijgen kinderen een eigen waterfles. Bij verjaardagen wordt er gezond getrakteerd. Een enkel snoepje is geen bezwaar, maar uitgangspunt is: ‘Eén is genoeg en klein is oké!’.
Tenslotte wordt er tijdens de jaarlijkse Lekker Fit-week nog eens extra aandacht besteed aan het belang van een gezonde voeding en voldoende beweging.

Ieder kind een instrument

In het kader van het programma ‘Ieder Kind een Instrument’ geeft een docent van de SKVR muziekles bij ons op school. Leerlingen krijgen zo de kans om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Samen muziek maken betekent meer dan een leuk liedje of muziekstuk ten gehore brengen. Kwaliteiten als samenwerken, luisteren, reageren en creëren bieden een goede basis voor ontwikkeling. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het kinderbrein en aan sociale vaardigheden, nodig voor het samen spelen en samen werken.

Computers in de klas

Alle klassen hebben een smartboard of touchscreen en kunnen beschikken over computers voor het onderwijs. De kinderen leren hoe een computer werkt en ze leren hoe je een computer bedient. Ze leren ook hoe ze veilig met internet om kunnen gaan. Kinderen leren vanaf groep 6 de basisbeginselen van het programmeren.
Van groep 4 t/m 7 werken de kinderen een deel van de tijd op tablets. Ieder kind heeft een eigen tablet tot zijn beschikking met de speciale software van Snappet. Kinderen gaan hiermee in hun eigen tempo door de lesstof en krijgen direct feedback op hun antwoord. Kinderen die dit nodig hebben krijgen automatisch extra oefenstof of juiste verrijkingsstof aangeboden. Ook beschikken we over tablets waarop binnen de groep educatieve apps gespeeld kunnen worden ter ondersteuning van de lesstof.