Buurtschool in de grote stad

De Fontein is een buurtschool in de grote stad. Het overgrote deel van onze 190 leerlingen woont op loopafstand van de school en daarmee zijn we als school stevig geworteld in het Oude Noorden.
Wij zijn een persoonlijke warme school waar iedereen elkaar kent en zorgt voor elkaar. Kinderen en ouders met verschillende culturele achtergronden treffen elkaar bij ons op school en daar zijn we trots op.
Alle leerlingen zijn gehuisvest op één locatie en dat is ons historische pand aan de Hoyledestraat. De Fontein heeft een groen schoolplein waar van alles te doen en ontdekken valt, een gymzaal in de school en een schooltuin in de buurt.

Ons team

De Fontein kan bouwen op een gemotiveerd team. Samen werken we eraan om leerlingen optimaal te begeleiden door de jaren heen. Naast de groepsleerkrachten die een klas onder hun hoede hebben, hebben wij vakleerkrachten voor de vakken: Engels; wetenschap, natuur en techniek; muziek en gymnastiek. Het team wordt regelmatig versterkt door PABO-studenten die door ons begeleid worden.
Het onderwijsteam wordt ondersteund door een intern begeleider en een administratieve kracht. De dagelijkse leiding is in handen van de directie, bestaande uit Hugo de Vries (meerscholendirecteur) en Leontine van der Wel (locatieleider).

Het ouderinitiatief

Het ouderinitiatief is ruim tien jaar geleden door een groep ouders opgericht. Het streven was om van de Fontein een gemengde school te maken. Dat is gelukt. De school is een goede afspiegeling van de wijk en een echte wereldschool. Maar het ouderinitiatief blijft actief en houdt zich bezig met de promotie van de school, de zichtbaarheid in de wijk, het vergroten van ouderbetrokkenheid en ondersteunt de school bij allerlei feesten en activiteiten. De groep van circa tien vaders en moeders komt eens in de zes weken bij elkaar voor overleg met de locatieleider.
Wilt u meedoen? Graag! Meld u dan bij onze voorzitter Mirjam (fonteinouders@hotmail.com)

Stichting Vrienden van de Fontein

Enkele ouders van de school hebben in 2016 de Stichting Vrienden van de Fontein (RSIN 856256353) opgericht. Hoofddoel van de Stichting is om er voor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die de school organiseert, zoals het schoolreisje of het schoolkamp. Ouders of verzorgers die het wat krapper hebben, kunnen een beroep doen op het fonds. Meer weten? Bekijkt u dan eens onze flyer, het 'Beleidsplan 2016/2017', het 'Jaarverslag 2016/2017' of stuur ons een mail: vriendenfontein@gmail.com. Wilt u een beroep doen op het fonds dan kunt u contact opnemen met Leontine van der Wel.
Wilt u ons financieel steunen dan kunt u geld overmaken naar NL64 TRIO 0390 2128 14. Voor 25 euro per jaar kunt u vriend van de Fontein worden. U ontvangt dan jaarlijks een betalingsherinnering en regelmatig een update over onze activiteiten en plannen.

Protestants-christelijk en open

De Fontein is een protestants-christelijke school die kiest voor levensbeschouwelijk onderwijs. Kinderen maken door het onderwijs en de feesten die we vieren kennis met vele verschillende levensovertuigingen. Er worden regelmatig verhalen verteld uit de Bijbel maar ook vanuit andere religies. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor het gesprek en het leren van elkaar. Op de Fontein zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Organisatie en bestuur

De Fontein valt onder het bestuur van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en vormt het bevoegd gezag van in totaal negenentwintig scholen in Rotterdam.
De Fontein is in 2005 gefuseerd met de Prinses Julianaschool. De twee scholen hebben sindsdien hun krachten gebundeld wat betreft organisatie en bestuur. De scholen zijn wel als twee volwaardige schoollocaties blijven bestaan. Dat zal ook in de toekomst zo blijven.